Контакт өнцөг

Контакт өнцөг (тэмдэг θC) нь шингэн ба хатуу гадаргуу хоорондын өнцөг юм. Тодруулбал, энэ нь шингэн-уурын зааг дээрх гадаргуун шүргэгч ба тэдгээрийн огтлолцол дахь хатуу-шингэн зааг дээрх шүргэгчийн хоорондох өнцөг юм. Энэ нь Young тэгшитгэлээр дамжуулан хатуу гадаргуун чийгшүүлэх чадварыг шингэнээр хэмждэг байна.

Контакт өнцөг

Өгөгдсөн температур болон даралт дахь хатуу, шингэн, уурын өгөгдсөн систем нь өвөрмөц тэнцвэртэй контакт өнцөгтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч давталтанд контакт өнцгийн гистерезисын динамик үзэгдэл ихэвчлэн ажиглагддаг бөгөөд энэ нь урагшлах (хамгийн их) контакт өнцгөөс холдох (хамгийн бага) өнцөг хүртэл далайцтай байдаг.Тэнцвэрт контакт нь эдгээр утгуудад хамаарах бөгөөд тэдгээрээс тооцоологдож болдог. Тэнцвэрт контакт өнцөг нь шингэн, хатуу ба уурын молекулын харилцан үйлчлэлийн харьцангуй хүчийг илэрхийлдэг.

Контакт өнцөг нь шингэний чөлөөт гадаргуугаас дээш орших орчин ба шингэн, хатуу бодисын шинж чанараас хамаарна.