Краудсорсинг

Crowdsourcing гэдэг нь олон тооны хүмүүсийн оруулсан хувь нэмэрээр дамжуулан үйлчилгээ, санаа эсвэл контент цуглуулах үйлдэл юм. Ихэвчлэн краудсорсинг дахь "олон" нь үр дүнд хүрэхийг хүсч буй бизнестэй холбоогүй гуравдагч этгээд юм.