Лоренцын хүч

Соронзон орны зүгээс цэнэгтэй бөөмст үйлчлэх хүчийг Лоренцын хүч гэнэ. Томьёо: F=B*q*V*sina B- Индукц q- Цэнэгийн хэмжээ V- Цэнэгийн хурд юмммммм