Маркетингийн төлөвлөгөө

Маркетингийн хийхээр зорьж буй ажлыг цогцоор нь харуулдаг зүйл бол маркетингийн төлөвлөгөө юм. Үүнийг сараар, улирлаар, жилээр мөн 3-5 жилээр гэх мэтээр гаргадаг.

Маркетингийн төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг оруулдаг:

  1. Ерөнхий заавар
  2. Зах зээлийн одоогийн нөхцөл байдал
  3. Аюул, боломж (SWOT)
  4. Асуудал, зорилтууд
  5. Маркетингийн стратеги
  6. Үйл ажиллагаан хөтөлбөр, хуанли
  7. Төсөв