Молийн масс

Молийн масс нь бодисийн тоо ширхэгийн хэмжээ буюу 1 моль бодисын атом масстай тэнцүү байна.