Момент

Классик механикт, импульс нь биеийн масс, ба хурдны үржвэрээр илэрхийлэгддэг вектор хэмжигдэхүүн юм. Импульсыг P гэж тэмдэглэнэ.