Монерийн аймаг

Монерийн аймгийн хамгийн түгээмэл тархсан амьд бие нь бактери юм. Бактери нь эсийн ханатай, бөөм, бөөмийн бүрхүүлгүй. Ийм бүтэцтэй цөөн тооны эрхтэнцэртэй эсийг прокариот эс гэнэ. Бусад бүх аймгийн амьд бие нь жинхэнэ бөөм агуулсан эс ба олон эрхтэнцүүдтэй байдаг.