Найман өнцөгт

Гортиг, шугамын тусламжтайгаар зөв найман өнцөгтийг байгуулах нь

Найман өнцөгт (англ. Octagon) буюу Наймалжин нь найман ширхэг орой, тал бүхий олон өнцөгт юм.

Зөв найман өнцөгтийн хувьд гадаад өнцгүүд болон төв өнцөг нь 45° бөгөөд дотоод өнцөг нь 135° болно. Нэг талын уртыг нь a гэвэл периметр нь 8a, мөн талбай A нь

байна.