Нүх шахах

Нүх шахах буюу домино тоглоом 28 ширхэг хоорондоо давтагдааагүй нүднүүд бүхий даалуунаас бүрдэнэ. Тоглоомонд хэрэглэгдэх даалуунуудын нүднүүд 0-0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-3 3-4 3-5 3-6 4-4 4-5 4-6 5-5 5-6 6-6.