Параллелограм

Параллелограм гэдэг нь эсрэг талууд нь харилцан параллель байх дөрвөн өнцөгтийг хэлнэ. Параллелограмын нэг талд тулсан хоёр өнцгийн нийлбэр 180 градустай тэнцүү байна.