Розетта сансрын хөлөг

Розетта сансрын хөлөг
Розеттагийн 9 минут видео мэдээ

2004 оны 3 сарын 2-нд Европын сансрын агентлагын хөөргөсөн Розетта сансрын хөлөг нь нарыг 6,5 жилийн давтамжаар тойрдог 67Р сүүлт одонд 2014 онд хүрч нарийн судалж манай нарны аймгийн үүсэл гарлыг судлахаар ажиллаж байна. 67Р сүүлт од нь 4км урттай хүний судалгаа хүрхэд харьцангуй боломжын чухал судалгааны биет юм. Розетта хөлөг нь 10 жил нисэх замдаа 2 ч бусад сүүлт одыг ойроос дайран өнгөрч олон зурагнуудыг дэлхийд дамжуулжээ. 67Р сүүлт од 2014 оны 8 сард нарнаас 522 сая км зайтай тойрог замд нисч байна.