Салбар хоорондын харилцаа

Салбар хоорондын харилцаа буюу салбар хоорондын судалгаа нь олон эрдэм шинжилгээний салбарыг нэг үйл ажиллагаанд (жишээ нь, судалгааны төсөл) нэгтгэхийг хэлнэ. Энэ нь социологи, антропологи, сэтгэл судлал, эдийн засаг гэх мэт өөр хэд хэдэн салбараас гаралтай. Мөн хил хязгаарыг даван сэтгэж ямар нэгэн зүйлийг бүтээх билээ. Ингэснээр шинэ хэрэгцээ, мэргэжлүүд гарч ирэхийн зэрэгцээ эрдэм шинжилгээний салбарууд эсвэл сэтгэлгээний сургуулиудын уламжлалт зохион байгуулалтын нэгж болох салбар хоорондын хамаарал эсвэл салбар хоорондын хэсэгтэй холбоотой болдог. Цахилгаан станц, гар утас эсвэл бусад төслүүд хэд хэдэн мэргэжлийг нэгтгэхийг шаарддаг тул томоохон инженерийн багууд ихэвчлэн салбар дундын холбоо хамааралтай байдаг. Гэсэн хэдий ч "салбар хоорондын харилцаа" гэсэн нэр томьёо нь заримдаа эрдэм шинжилгээний салбарт байдаггүй.

Салбар хоорондын харилцаа гэх нэр томьёог боловсрол, сургалтын сурган хүмүүжүүлэх ухаанд хэд хэдэн тогтсон шинжлэх ухаан болон уламжлалт судалгааны чиглэлийн арга, ойлголтыг ашиглаж судалгааг тодорхойлдог. Салбар хоорондын уялдаа холбоо нь судлаачид, оюутнууд, багш нарыг нэг зорилгод хүрэхийн тулд сэтгэлгээ, мэргэжил, технологийн хэд хэдэн сургуулиудыг хооронд нь холбож, нэгтгэх зорилготой. ХДХВ/ДОХ-ын тархалт судлал эсвэл дэлхийн дулаарал нь нарийн төвөгтэй асуудал учраас үүнийг шийдвэрлэхийн тулд янз бүрийн салбарыг судлах хэрэгцээ гардаг. Судалгааны байгууллагуудын уламжлалт бүтцэд, тухайлбал, эмэгтэйчүүдийн судалгаа, угсаатны нутаг дэвсгэрийн судалгаанд тухайн сэдвийг үл тоомсорлосон эсвэл бүр буруугаар илэрхийлсэн гэж үзвэл салбар хоорондын харилцааг ашиглаж болно. Салбар хоорондын уялдаа холбоог хоёр ба түүнээс дээш салбарын хэтийн төлөвийг нэгтгэх замаар ойлгож хэрэглэх боломжтой.