Синтакс

Синтакс (Англи: Syntax) гэдэг нь программчлалын хэлний дарааллын коммандууд дотор үг үсгийн алдаа гарч байгааг хэлнэ.