Сонгуулийн тойрог

Сонгуулийн тойрогсонгуульт албан тушаалтаныг юм уу төлөөллийн байгууллагад (жишээ нь: Улсын Их Хурал) төлөөлөгчийг сонгогч сонгох нутаг юм.