Тогтвортой байдал

Тогтвортой байдал бол хүмүүс дэлхий дээр урт удаан хугацаанд хамтран оршин тогтнох нийгмийн зорилго юм. Энэ нэр томьёоны тодорхойлолт нэлээн маргаантай байдаг бөгөөд уран зохиол, нөхцөл байдал, цаг хугацаа зэргээс хамаараад өөр өөр тайлбартай. Мэргэжилтнүүд тогтвортой байдлыг байгаль орчин, эдийн засаг, нийгэм гэсэн гурван хэмжүүрээр (эсвэл тулгуур) тодорхойлдог бөгөөд олон хэвлэл мэдээлэлд байгаль орчны хэмжигдэхүүнээр онцолсон байдаг. Өдөр тутмын хэрэглээнд харахад тогтвортой байдал нь уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн олон янз байдлын алдагдал, экосистемийн үйлчилгээний алдагдал, газрын доройтол, агаар, усны бохирдол зэрэг байгаль орчны томоохон асуудлуудыг шийдвэрлэхэд голлон анхаардаг. Тогтвортой байдлын агуулга нь дэлхий нийтийн, үндэсний, хувь хүний түвшинд (жишээлбэл, тогтвортой амьдрах) ч шийдвэр гаргахад чиглүүлдэг. Үүнтэй холбогдох ойлголт нь тогтвортой хөгжил бөгөөд эдгээр нэр томьёо нь ихэвчлэн ижил утгатай байдаг. ЮНЕСКО нь "Тогтвортой байдлыг ихэвчлэн урт хугацааны зорилго (өөрөөр хэлбэл илүү тогтвортой ертөнц) гэж үздэг бол тогтвортой хөгжил гэдэг нь түүнд хүрэх олон үйл явц, арга замыг хэлдэг" гэж ялгадаг.

Тогтвортой байдлын эдийн засгийн хэмжүүр одоог хүртэл маргаантай. Эрдэмтэд үүнийг "сул дорой болон хүчтэй тогтвортой байдал" гэсэн ойлголтын дор хэлэлцсэн; жишээлбэл, "бүх нийтийн сайн сайхан, хөгжил цэцэглэлт" болон байгаль орчныг хамгаалах үзэл санааны хооронд үргэлж хурцадмал байдал байх болно, тиймээс харилцан тохиролцох шаардлагатай. Эдийн засгийн өсөлтийг байгаль орчны доройтлоос салгах арга барил ашиглах нь зүйтэй. Гэхдээ тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд хэцүү.

Тогтвортой байдлыг хэмжихэд хэцүү. Үзүүлэлтүүд нь байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн салбарыг авч үздэг. Мөн хэмжих үзүүлэлтүүд хувьсаж байна. Одоогийн байдлаар эдгээр нь баталгаажуулалтын систем, аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэлийн төрөл, индексийн төрлийг багтаасан байдаг.