Тооцоолол

Тооцоолол (англ. computation) гэдэг нь ямар ч төрлийн процесс, алгоритм, хэмжилтийн ерөнхий нэр томъёо юм.