Тун (биохими)

Тун гэдэг нь эм зүй, шим тэжээл, эмгэг төрүүлэгчийг хэмжсэн хэмжээ бөгөөд үүнийг нэгжээр хэмждэг. Хүргэлтийн хэмжээ их байх тусам тун их байх болно. Анагаах ухаанд химийн нэгдлүүдийн тунг ихэвчлэн хэмждэг. Энэ нэр томьёог эмчилгээний зорилгоор эм болон бусад бодисын тоо хэмжээг хэмжихэд хэрэглэдэг боловч тухайн бодисын биед нэвтрүүлэх тохиолдлыг тодорхойлоход ашиглах боломжтой. Хоол тэжээлийн хувьд энэ нэр томьёо нь тухайн хүний хоолны дэглэм, хоол хүнс, хүнсний нэмэлт тэжээлд хэр их хэмжээний тодорхой шим тэжээл агуулагдаж байгааг илэрхийлдэг. Бактерийн болон вирусийн үүсгэгч бодисуудын хувьд тун нь гол төлөв халдварлахад шаардагдах эмгэг төрүүлэгчийн хэмжээг илэрхийлдэг. Хорт бодисын тунгийн талаарх мэдээллийг "Токсикологи" хэсгээс үзнэ. Эмийн бэлдмэлийг хэтрүүлэн хэрэглэх тухай мэдээллийг "Мансууруулах бодис хэтрүүлэн хэрэглэх" хэсгээс үзнэ.

Эмнэл зүйн хувьд тун гэдэг нь тухайн хүний хэрэглэсэн тунгийн хэмжээг хэлнэ, харин илрүүлэлт гэдэг нь эмийг хэрэглэсний дараа цаг хугацаанаас хамааралтай концентрацийг (ихэвчлэн цусны эргэлтийн цус, сийвэн дэх), AUC (хүрээний доорх талбай), Cmax (концентрацийн муруйн оргил түвшин) зэрэг концентрациас үүдэлтэй параметрүүдийг хэлнэ. Үүнийг бусад салбарт сольж хэрэглэх боломжгүй.