Тэмдэг нэр

Тэмдэг нэр гэж аливаа зүйлийн хэлбэр дүрс, шинж чанарыг тэмдэглэн заасан нэр үгийг хэлнэ. Жишээ нь: улаан, том, хурдан гэх мэт.