Төлөөний нэр

Төлөөний нэр гэдэг нь нэр үг болон холбоо нэр үгийн оронд хэрэглэж болдог үг юм. Төлөөний нэрийн жишээ: Та, чи, би, энэ, тэр.