Унжгар заагуур

Унжгар заагуур

Компьютерын програмчлалд унжгар заагуур (англ. dangling pointer) болон зэрлэг заагуур (англ. wild pointer) гэдэг нэр томьёо нь зохих төрлийн хүчин төгөлдөр объект руу үл заах заагуурыг илэрхийлдэг. Эдгээр нь санах ойн аюулгүй байдлын зөрчлийн онцгой тохиолдлууд юм.