Усны чанар

Усны чанар гэдэг нь усны хэрэглээний стандартад үндэслэсэн хими, физик, биологийн шинж чанарыг хэлнэ. Энэ нь ихэвчлэн усыг цэвэршүүлэх замаар дагаж мөрддөг стандартуудын нийцлэлийг үнэлэхэд ихэвчлэн хэрэглэгддэг. Усны чанарыг хянах, үнэлэхэд ашигладаг хамгийн нийтлэг стандартууд нь экосистемийн эрүүл мэнд, хүнтэй харьцах аюулгүй байдал, усны бохирдлын хэмжээ, ундны усны төлөв байдлыг илэрхийлдэг. Усны чанар нь усан хангамжид ихээхэн нөлөөлдөг бөгөөд ихэнхдээ нийлүүлэлтийн сонголтыг тодорхойлдог.

Нийгмийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө Мөн үзнэ үү: Ундны ус § Чанар Цаг хугацаа өнгөрөх тусам ундны усны чанар, түүний нийгмийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн ач холбогдол улам бүр нэмэгдэж байна. Энэ нь усны чанарын хамгаалалт, менежментийг нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн.

Усны чанар ба эрүүл мэндийн хоорондын уялдаа холбоог ойлгох нь улам бүр нэмэгдэж, эрүүл мэндийн шинэ болзошгүй хямралуудыг онцолж байна: халдварт өвчний хүүхдийн хөгжилд архаг нөлөөлөл , хоцролт, мэдрэлийн хордлогын нотолгоо нэмэгдэж буй манган зэрэг мэдэгдэж буй бохирдуулагчийн хор хөнөөлийн талаархи шинэ нотолгоо хүртэл.

Үүнээс гадна микропластик , перфторжуулсан нэгдлүүд, нянгийн эсрэг эсэргүүцэл зэрэг усны чанарын олон асуудал шинээр гарч ирж байна. Ангилал Усны чанарын үзүүлэлтүүдийг зориулалтын дагуу тодорхойлно. Усны чанарын чиглэлээр хийх ажил нь ундны зориулалтаар ашиглах, үйлдвэр/гэрийн хэрэгцээнд ашиглах, эсвэл нөхөн сэргээх (хүрээлэн буй орчин/ экосистем, ерөнхийдөө хүний/усны амьтдын эрүүл мэнд) гэх мэт зорилгоор цэвэршүүлсэн усанд чиглэх хандлагатай байдаг.