Хувьсагч

Хувьсагч гэдэг нь тоон утга нь хэд ч байж болох үл мэдэгдэх тоо юм. Гэхдээ хувьсагч нь зэргээсээ хамаарч өөрчлөгдөнө. Хувьсагч нь математикийн тэгшитгэлийн шийд нь болдог. Нэг хувьсагчийг олохдоо ямагт нөгөө хувьсагчийг ашиглана. Тэгшитгэл нь нэг ба түүнээс дээш хувьсагчтай байдаг. Хувьсагчийн нэг зэрэгтэй тэгшитгэлийг шугаман тэгшитгэл гэдэг.