Хувьсгуур

Хувьсгуурт техникийн төхөөрөмжүүд орох ба түүний тусламжтай физикийн хэмжигдхүүнийг хувиргана:

Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.