Хуудасны дугаар

Хуудаслалтыг хэрэгжүүлэх үндсэн арга нь физик санах ойг хувирган frame гэж нэрлэгдэх тогтмол хэмжээтэй блокуудад оруулдаг ба логик санах ойг хувирган хуудас гэж нэрлэгдэх ижил хэмжээтэй блокуудад оруулдаг. Энэ процесс нь биелэгдэхэд хуудаснууд нь санах ойн бүтцээс гаран буцан ачаалагддаг. Буцаан ачаалах гэдэг нь тогтмол хэмжээтэй блокуудад хуваагддаг ба тэр блокууд нь ижил хэмжээтэй санах ойн бүтэцтэй байдаг. Хаяг болгон нь CPU-ээр хуудасны дугаар болон хуудасны шилжих хаяг гэж хоёр хуваагддаг. Хуудасны дугаар гэдэг нь хуудаслалтын хүснэгтийг дугаарлахад хэрэглэгддэг. Хуудаслалтын хүснэгт нь физик санах ойн хуудас бүрийн үндсэн хаягийг оруулдаг. Үндсэн хаяг гэдэг нь шилжих хаягийг нэгтгэдэг энэ нь санах ойн нэг үүрт хандсан физик санах ойн хаягаар тодорхойлогддог.