Хүлээлтийн горим

Waiting state буюу Хүлээлтийн горим нь процессийн горимуудын нэг юм. Процесс явагдаж байх үедээ таван горимд шилжиж ажилладаг . Үүнд
New state - Шинэ горим
Running statе - Үргэлжлэх горим
Waiting state - Хүлээлтийн горим
Ready state - Бэлэн горим
Terminated state - Дуусах горим гэсэн горимууд байдаг.
Бидний ярьж байгаа Хүлээлтийн горим нь үйл явж буюу процесс нь CPU-гийн оролт , гаралтаас хүлээж авсан эсвэл дууссан гэсэн дохио ирэхиийг , ямар 1 үр дүн гарахийг хүлээж байх үед үүсдэг горим юм. Дохио ирэх эсвэл үр дүн гарсан тохиолдолд хүлээлтийн горим нь дараагийн горим болох бэлэн горим руу шилжинэ.