Хүчил шүлтийн урвал

Химийн шинжлэх ухаанд хүчил шүлтийн урвал нь хүчил ба суурийн хооронд явагддаг химийн урвал юм. Үүнийг титрлэх замаар рН-ийг тодорхойлоход ашиглаж болно. Хэд хэдэн онолын тогтолцоо нь урвалын механизм, тэдгээрийн холбогдох асуудлыг шийдвэрлэхэд ашиглах өөр ойлголтуудыг өгдөг (Эдгээрийг хүчил-суурь онол гэж нэрлэдэг) жишээлбэл, Бронстед-Лоури хүчил-суурь онол.

Тэдгээрийн ач холбогдол нь хийн болон шингэн зүйлийн хүчил-суурь урвалыг шинжлэхэд, эсвэл хүчил ба суурийн шинж чанар нь бага зэрэг тодорхойгүй байх үед тодорхой болно. Эдгээр ойлголтуудын эхнийхийг 1776 онд Францын химич Антуан Лавуазье гаргажээ.

Хүчил шүлтийн урвалын загваруудыг бие биенээ нөхдөг онол гэж үзэх нь чухал. Жишээлбэл, одоогийн Льюисын загвар нь хүчил ба суурь гэж юу болох талаар хамгийн өргөн хүрээтэй тодорхойлолттой бөгөөд Бронстед-Лоуригийн онол нь хүчил, суурь гэж юу болох тухай, Аррениусын онол нь хамгийн хязгаарлагдмал байдаг.