Хөрсний бохирдол

Хөрсний бохирдол нь газрын доройтол нь ксенобиотик (хүний гараар бүтээгдсэн) химийн бодис болон байгаль орчны бусад өөрчлөлтийн шалтгаан болж байна.

Энэ нь ихэвчлэн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, хөдөө аж ахуйн химийн бодис эсвэл хог хаягдлыг ил задгай буруу хаяснаас үүсдэг. Хамгийн түгээмэл химийн бодисууд нь газрын тосны нүүрсустөрөгчид, олон цөмийн үнэрт нүүрстөрөгчид (нафталин, бензо пирен гэх мэт), уусгагч, пестицид, хар тугалга болон бусад хүнд металлууд юм. Бохирдол нь үйлдвэржилтийн түвшин, химийн бодисын эрчимтэй хамааралтай байдаг. Хөрсний бохирдлын талаархи санаа зовоосон асуудал нь голчлон эрүүл мэндэд учирч болох эрсдэл, бохирдсон хөрстэй шууд харьцах, бохирдуулагчийн уур, эсвэл хөрсний доторх болон хөрсний доорх усан хангамжийн хоёрдогч бохирдлоос үүдэлтэй. Бохирдсон хөрсний байршлын зураглал, түүний үр дүнд цэвэрлэгээ хийх нь цаг хугацаа, зардал их шаарддаг ажил бөгөөд геологи, гидрологи, хими, компьютерийн загварчлал, хүрээлэн буй орчны бохирдлын талаарх GIS-ийн мэдлэг, түүнчлэн үйлдвэрлэлийн химийн түүхийг ойлгохыг шаарддаг.

Хойд Америк болон Баруун Европ хамгийн их хэмжээний хөрсний бохирдолтой бөгөөд эдгээр бүс нутгийн олон улс байгаль орчны асуудлыг тодорхойлж, шийдвэрлэх эрх зүйн орчинтой байдаг. Хөгжиж буй орнуудад зарим нь томоохон аж үйлдвэржилт хийгдсэн ч хатуу зохицуулалт багатай байдаг.