Цэргийн тагнуул

Цэргийн тагнуул гэж тухайн улсын батлан хамгаалах хүчний эсрэг хийж буй тагнуулын үйл ажилллагааг хэлнэ.