Цөмийн хими

Цөмийн хими нь цөмийн хувирал, шинж чанар зэрэг атомын цөм дэх цацраг идэвхт байдал, цөмийн үйл явц, хувиралтай холбоотой химийн дэд салбар юм.

Мөн актинд, радий, радон зэрэг цацраг идэвхт элементүүдийн хими нь цөмийн процессыг гүйцэтгэхэд зориулагдсан тоног төхөөрөмж (цөмийн реактор гэх мэт)-тэй холбоотой химийг хэлнэ. Үүнд гадаргуун зэврэлт, хэвийн болон хэвийн бус нөхцөл (ослын үед гэх мэт) дэх үйл ажиллагаа багтана. Цөмийн хог хаягдлыг хадгалах эсвэл хогийн цэгт байршуулсны дараах объект, материалын чанар нь чухал ач холбогдолтой.

Энэхүү үйл явц нь амьд амьтан, ургамал болон бусад материалын цацраг туяаг шингээхэд үүсэх химийн нөлөөллийн судалгааг агуулдаг. Цацраг хими нь амьд биетүүдийн молекулын хэмжээнд нөлөөлөх маш их биологийн цацрагийг зохицуулдаг. Үүнийг өөрөөр тайлбарлавал цацраг нь амьд бие, био молекул доторх биохимийг өөрчилдөг, дараа нь бие махбодод тохиолддог химийн бодисыг хувиргадаг. Тиймээс химийн энэхүү өөрчлөлт нь биологийн үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм. Үр дүнд нь цөмийн хими анагаах ухааны эмчилгээг (жишээлбэл, хорт хавдрын туяа эмчилгээ) ойлгоход ихээхэн туслах бөгөөд эдгээр эмчилгээг улам бүр сайжруулах боломжийг олгодог.