Чимэдийн Сангишарав

Чимэдийн Сангишарав нь Богд суманд 1927 онд төрсөн. НАХЯ-нд орлогч сайд, Намын төв хороонд хэлтсийн эрхлэгч