Экологийн нөхөн сэргээлт

Нөхөн сэргээх экологи нь экологийн нөхөг сэргээлтийг дэмжих , хүний нөлөөллөөс үүдэн доройтож гэмтэн устсан экосистемийг нөхөн сэргээн шинэчлэх зорилготой шинжлэх ухааны мэдлэг юм. Экологийн нөхөн сэргээлт нь биологийн янз бүрийн байдал, цаг уурын өөрчлөлт болон дэлхийн байгаль орчныг дэмжин буцаадаг.

Байгалын экосистемүүд хоол, түлш мод, агаар ус цэвэршүүлэлт, хог хаягдлын задрал болон хоргүйжилт, цаг агаарын өөрчлөлт, газрын хөрсөн дэх үржил шимийн нөхөөн сэргээлт болон үр тарийны тоосжилт зэрэг экосистемийн эх үүсвэрүүдийн хэлбэрүүдийг хангадаг. Эдгээр экосистемийн үйл явц нь жил бүр тэрбум долларын үнэтэй гэж тооцогдсон. Шинжлэх ухааны нийгэмлэгт гарсан зөвшилцөлд "Гамшигт богино хугацаа" нд маш их Дэлхийн биота авч одоогийн байгаль орчны доройтол болон сүйрэлд газар авч байна гэсэн байдаг.Эрдэмтэд одоогийн төрөл зүйлийн эсвэл холоцены устах түвшинг тооцоолсон ба 1,000 аас 10,000 удаа энгийнээсээ өндөр түвшинтэй гарсан. Байгаль орчны алдаглал нь экосистемийн үйлчилгээний буурал болон төрөл зүйлийн усталт хоёроос үүдэн гарна.

Экосистемийн устал болон бууралтыг арилгах хоёр арга тодорхойлогдсон ба эдгээр нь одоогийн амьдрах чадвартай байгаль орчины хамгаалал болон доройтсон баыгаль орчинг нөхөн сэргээх юм.