Эмнэлзүйн үхэл

Эмнэлзүйн үхэл (clinical death)-ийн үед цусны эргэлт, амьсгал бүрэн зогссоноос гүрээний болон гуяны артер дээрх лугшилт ба цээжний амьсгалын хөдөлгөөн тодорхойлогдохгүй; тархины үйл ажиллагаа зогссоноос ухаан алдах, хүүхэн хараа өргөсч гэрэлд хариу урвал өгөхгүй болох, арьсны өнгө-цусны эргэлт зогссоноос цайрах, амьсгал зогссоноос хөхрөх, нүүрсхүчлийн хийд хордсоноос ягаарах, энэ үе нь 4-6 минут үргэлжлэх ба тэр хугацаанд яаралтай Зүрх уушгины сэхээн амьдруулалт /ЗУСА/-ын арга хэмжээ авахгүй бол тархи үхжин эргэшгүй бүтцийн өөрчлөлтөнд орж биологийн үхэлд шилжин нэгэн биеийн амьдрал төгсөнө.