Эрсдэлийн үнэлгээ

Эрсдэлийн үнэлгээг болзошгүй осол, түүний магадлал, үр дагавар ба тэдгээр үйл явдлыг тэсвэрлэх чадвараар тодорхойлдог. Үүний үр дагавар тоон болон чанарын хэлбэрээр илэрхийлэгдэх боломжтой. Эрсдэлийн үнэлгээ бол аливаа эрсдэлийн үр дагаврыг бууруулахад туслах өргөн хүрээний эрсдэлийн стратегийн удирдлагын салшгүй нэг хэсэг юм.

Илүү нарийвчилбал эрсдэлийн үнэлгээ нь хувь хүн, эд хөрөнгө болон/эсвэл хүрээлэн буй орчинд ирээдүйд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй тохиолдлуудыг жишээ нь, аюулын шинжилгээ тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийдэг. Мөн үүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг (эрсдэлийн үнэлгээ зэрэг) авч үзэхийн зэрэгцээ “эрсдэлийг тэсвэрлэх чадварыг түүний шинжилгээний үндсэн дээр эрсдэлийг тэсвэрлэх чадварын тухай” дүгнэлт гаргадаг.

Эрсдэлийн үнэлгээг өвчтөн болон эмчийн харилцан үйлчлэлийг оролцуулан бие даасан тохиолдолд хийж болдог. Нарийн утгаараа химийн эрсдэлийн үнэлгээ гэдэг нь хүрээлэн буй орчны нөлөөллөөс үүдэлтэй эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ юм.

Мөн эрсдэлийн үнэлгээг илүү том системтэй онолын газрын зургаар хийж болно, өөрөөр хэлбэл экосистем эсвэл харилцан үйлчлэлийн цогц механик, электрон, цөмийн болон биологийн систем эсвэл хар салхины (цаг уур, газарзүйн нарийн төвөгтэй систем) эрсдэлийг үнэлэх боломжтой.