Эрүүл байх эрх

Эрүүл байх эрх- Right to health Эрүүл байх эрх гэдэг нь бүх хүний эдлэх ёстой эрүүл мэндийн тогтсон доод хэмжээнд хүрэх нийгэм, эдийн засаг, соёлын эрх юм. Эрүүл байх эрхийн тухай ойлголтыг Хүний Эрхийн Түгээмэл Тунхаглал, Эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай зэрэг олон улсын гэрээ, хэлэлцээрүүдэд тусгаж өгсөн байдаг. Эрүүл мэндийг хэрхэн тодорхойлдог, эрүүл байх эрхэд ямар ямар бага эрхүүд багтдаг мөн аль институт эрүүл байх эрхийг хариуцдаг гэх мэтчилэн эрүүл мэндийн эрхүүдийг хэрхэн тайлбарлах, хэрэглэх талаар хэлэлцүүлэг өрнөж байна.

Хүний Эрхийн Хэмжилтийн Санаачилга дэлхийн улс орнуудын орлогын түвшингээр нь эрүүл байх эрхийг нь хэмждэг.

Тодорхойлолт

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын үндсэн хууль (1946) 1946 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын (ДЭМБ) үндсэн хуулийн оршил хэсэгт эрүүл мэндийг ерөнхийд нь “зөвхөн өвчин эмгэггүй байх бус харин бие, оюун санааны болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал” хэмээн тодорхойлсон байдаг.