Эффузив

Магма газрын гадарга дээр бялхан гарч ирж байгаа даралт, бага температурын нөхцөлд богино хугацаанд хөрж талсжихыг эффузив магматизм гэнэ.