Үл хөдлөх хөрөнгө

Эд юмсыг өмчлөлийн зүйл болохын хувьд хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө гэж ангилна. Үл хөдлөх хөрөнгөд газар болон түүнээс салгаж үл болох барилга байгууламжууд хамаарна.