Үл хөдлөх хөрөнгө

Үл хөдлөх хөрөнгө-д газар болон түүнээс салгаж үл болох барилга байгууламжууд хамаарна.