Өгөгдлийн дизайн

Өгөгдлийн дизайн гэдэг нь өгөгдлийн сангийн нарийвчилсан data model-ийг боловсруулах үйл явц юм.