Data mining

Өгөгдлийн агуулахад хадгалагдаж байгаа асар их хэмжээний түүхэн өгөгдлүүд дээрээс зүй тогтол болон хоорондын нууцлагдмал хамаарлыг илрүүлэх зорилготой анализыг Data Mining буюу өгөдлийн уурхай гэнэ. Өгөгдлийн Уурхай (data mining) – өгөгдлийн агуулхын өгөгдөл дээр анализ хийх, харилцан хамаарлыг тодорхойлох ажиллагаа.