Network attached storage

Сүлжээний орчинд суурилуулагдсан өгөгдөл хадгалах төхөөрөмж (Network Attached Storage Device)нь сүлжээний орчинд үүсгэсэн хэрэглэгчдийн нууцлал бүхий мэдээлэл хадгалах зориулалттай төхөөрөмж юм.