Абиотик хүчин зүйл

Биологийн шинжлэх ухаанд, Абиотик хүчин зүйл гэдэг нь орчин дахь амьд биш химийн ба физикийн хүчин зүйлс юм. Үүнийг гэрэл, температур, ус, хий, салхи, хөрс ба газрын гадаргын хүчин зүйлс гэж ангилж болно.Абиотик хүчин зүйлүүд Уур амьсгалын хүчин Агаарын хийн хүчин зүйл Агаарын даралтын Агаарын хийн бүтэц физикийн хүчин зүйл гал түймэр температур Чернова,былова нар ус,чийгэнд ургамлыг харьцах байдлаар нь экологийн дараахь бүлгүүдэд авч үзсэн. Үүнд: Гидротофит-усны ургамал Гидрофит-газар усны ургамал Гигрофит-ихээхэн чийглэгт ургадаг хуурай газрын ургамал Мезофит-богино хугацааны ганг тэсвэрлэж чаддаг ургамал Ксерофит-чийг дутмаг газар ургахад зохилдсон ургамал Склерофит-Нарийхан жижиг навчтай үетэн ургамал игрофил-чийглэгт дуртай амьтад Мезофил-чийгсүү нөхцөлд амьдардаг амьтад Ксерофил-хуурайд дуртай амьтад Энэ нь нарны гэрэл юм


Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.