Авогадрын тогтмол

Физикийн тогтмол
Нэр Авогадрын тогтмол
Томьёоны тэмдэглэгээ
Утга
СИ
Алдаа (харьцангуй)
Бусад хамаарал

Хийн тогтмол
Больцманы тогтмол
Фарадейн тогтмол
Эгэл цэнэг
Эх сурвалж ба зүүлт тайлбар
Эх сурвалж СИ-Утга: CODATA 2014 (Цахим холбоос)

Авогадрын тогтмол  нь Амедео Авогадрогаар нэрлэгдсэн физикийн тогтмол бөгөөд эгэл хэсгийн тоог  бодисын тоо хэмжээ -д харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлон бичвэл:

Энэ нь нэг моль бодис дотор хэдий хэмжээний эгэл хэсэг (өөрөөр хэлбэл элементийн атомууд эсвэл химийн нэгдлийн молекулууд) байгааг тогтоож өгдөг. Одоогоор энэ утга нь:

өөрөөр хэлбэл 1 мольд 602 триллиард буюу монголоор өвөр дээр тооны эгэл хэсэг байна гэсэн үг юм.