Автокран

Autojerab-AD30.jpg

Автокран (англ. Mobile crane, crane truck) — Өргөх төхөөрөмжийн бүхээг нь жолоочийн бүхээгнээс тусдаа суурилагдсан, хол газар өргөлт засвар үйлчилгээгээр явах боломжтой краныг хэлнэ.