Автокран

Автокран (Англи: Mobile crane, crane truck) — Өргөх төхөөрөмжийн бүхээг нь жолоочийн бүхээгнээс тусдаа суурилагдсан, хол газар өргөлт засвар үйлчилгээгээр явах боломжтой краныг хэлнэ.