Андижаны үнэн

«Андижаны үнэн» (Андижанская правда) — Узбекистаны Андижан мужийн засгийн газраас орос хэлээр гаргадаг нийгэм, улс төрийн сонин.