Арьсны өнгөөр ялгаварлан гадуурхах үзэл

Бразил дахь боолчлол (17681848).

Олон улсад энэ үзэгдлийг "Рацизм" гэж нэрэлдэг. Арьс өнгөөр ​​ялгаварлан гадуурхах үзэл бол удамшиж ирсэн бие махбодын шинж болон зан чанар, оюун ухаан, ёс суртахуун, соёлын ялгаан дээр тулгуурласан, зарим нэг цагаан арьстнуудын өөрийгөө бусад арьстнаас төрөлхийн давуу байдалтай гэдэг үзлээс үүссэн үзэл суртал юм.
Францын "Ларусс" (Франц: Les Éditions Larousse) толь бичигт анх 1932 онд "расизм" гэдэг үгний тайлбарыг "нэг өнгийн арьстнууд нөгөө өнгийн арьстнуудаас илүү гэж үздэг систем" гэж тайлбарласан байдаг.