Бүтээмж

Бүтээмж нь аливаа зорилтот үйл ажиллагааны үр дүн, амжилтыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн юм. Аливаа байгуулагын ажлын эцсийн үр дүн буюу бүтээмж нь ялгаатай байдгийн учир нь нөөцийн ашиглалтын түвшин болон удирдлагын өвөрмөц арга барилын онцлогтой холбоотой. Бүтээмжийг эдийн засгийн үүднээс тодорхойлохдоо " Бүтээмж нь тодорхой хугацаанд үйлдвэрлэн гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчигээний хэмжээ буюу гарцыг түүнийг бий болгоход зарцуулагдсан нөөцийн хэмжээ буюу орцод харьцуулсан харцаагаар тодорхойлогдно. "

P = Q/I

P- (productivity) Бүтээмж Q- гарц I-