Веб хэрэглэг

Веб хэрэглэг (Англи: web application) нь Интернет, интранет зэрэг сүлжээгээр хандагддаг хэрэглэг юм.