Веб хэрэглэг

Веб хэрэглэг (англ. web application) нь Интернет, интранет зэрэг сүлжээгээр хандагддаг хэрэглэг юм.