Галын маневр

Галын маневр нь түүнийг нэг цель / чиглэл/-ээс нөгөөд шилжүүлэх, галын төрөл, аргыг өөрчлөх, гал хуралдуулах, дахин хуваарьлах хэлбэрээр хийгдэнэ.