Изоморф

Изоморф — (грек. isos – ижил, тэнцүү; morphe – хэлбэр), обьектүүдийн, тодорхойлж, томъёолж болох эмх цэгцтэй харьцаа. Шинжлэх ухааны маш чухал ойлголт.