Интеграл

Интеграл тоолол — Интеграл гэдэг нь нийлбэр гэсэн утгатай. Тиймээс Интегралаар нийлбэр боддоход ашигладаг. Харин Интегралыг тооцохдоо уламжлалын урвуу үйлдлээр тооцдог.

интеграл боддог веб сайт https://www.symbolab.com/