Краудфандинг

Краудфандинг (англ. Crowdfunding [ˈkɹaʊdˌfʌndiŋ], англ. crowd гэдэг нь ‚(хүн-)тоо хэмжээ‘ ба англ. funding гэдэг нь ‚санхүүжүүлэлт‘) гэдэг нь ихэвчлэн интернетээр дамжуулж олон тооны хүмүүсээс бага хэмжээний мөнгө босгох замаар төсөл эсвэл бизнесийг санхүүжүүлэх практик юм. Краудфандинг бол краудсорсингийн нэг хэлбэр юм.